به گزارش خبرآوران نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در دویست و هشتاد و دومین جلسه شورای عالی کار بعد از نشستی ۸ ساعته که از عصر امروز آغاز شد، تصمیم به افزایش حداقل دستمزد کارگران از یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان سال گذشته به یک میلیون و ۵۲۲ هزار تومان در سال ۹۸ گرفتند. دریافتی […]

به گزارش خبرآوران نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در دویست و هشتاد و دومین جلسه شورای عالی کار بعد از نشستی ۸ ساعته که از عصر امروز آغاز شد، تصمیم به افزایش حداقل دستمزد کارگران از یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان سال گذشته به یک میلیون و ۵۲۲ هزار تومان در سال ۹۸ گرفتند.

دریافتی یک کارگر با یک فرزند در سال ۱۳۹۸ چقدر خواهد بود؟

حداقل دستمزد سال ۹۸ :
۱۵.۱۶۸.۸۲۰ ریال

کمک عائله مندی( یک فرزند ) :
۱.۵۱۶.۸۸۲ ریال

حق مسکن :
۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
کمک هزینه خواروبار ( بن کارگری ) :
۱.۹۰۰.۰۰۰ ریال

پایه سنوات ( درصورت سابقه حداقل یک سال ) :
۷۰۰.۰۰۰ ریال

جمع :
۲۰.۲۸۵.۷۰۲ ریال