به گزارش آگاه اسامی تعدادی از قربانیان سیل امروز دروازه قرآن شیراز اعلام شد.

به گزارش آگاه اسامی تعدادی از قربانیان سیل امروز دروازه قرآن شیراز اعلام شد.