داستان پروژه صخره های خطرناک محله لبنان گچساران و مطالبات مردم

داستان پروژه صخره های خطرناک محله لبنان گچساران و مطالبات مردم

داستان پروژه صخره های خطر ناک محله لبنان گچساران داستان درازی دارد که باید فصل ها در مورد آن نوشت و مطالبه کرد. چندین و چند سال است که خطر سقوط سنگ های این محله خطرات جانی و مالی بسیاری را برای مردم بوجود آورده است. مردم این منطقه با دست به دامان شدن رسانه