به گزارش خبرآوران لطف‌الله موسوی در گفت‌و‌گو با خبرآوران اظهار کرد: شهرداری باشت در راستای تکریم و استقبال از مسافران نوروزی به این شهرستان از آمادگی کامل برخوردار است و با پرپایی سیاه چادر راهنمایی گردشگران توسط پرسنل شهرداری آماده استقبال از مسافران نوروزی است.

به گزارش خبرآوران لطف‌الله موسوی در گفت‌و‌گو با خبرآوران اظهار کرد: شهرداری باشت در راستای تکریم و استقبال از مسافران نوروزی به این شهرستان از آمادگی کامل برخوردار است و با پرپایی سیاه چادر راهنمایی گردشگران توسط پرسنل شهرداری آماده استقبال از مسافران نوروزی است.