به گزارش منبع آگاه محمد علی افشانی شهردار تهران در وقت اضافه حضورش در شهرداری تهران مدیر عامل سازمان ورزش شهرداری تهران را تغییر داد. حسین پیرانی جایگزین حسنی در سازمان ورزش شهرداری تهران شد. حسن پیرانی دکترای متابولیسم و بیوشیمی ورزش از دانشگاه تهران و از فرزندان ایل ممسنی شهرستان رستم (شوسنی)است.

به گزارش منبع آگاه محمد علی افشانی شهردار تهران در وقت اضافه حضورش در شهرداری تهران مدیر عامل سازمان ورزش شهرداری تهران را تغییر داد.

حسین پیرانی جایگزین حسنی در سازمان ورزش شهرداری تهران شد.

حسن پیرانی دکترای متابولیسم و بیوشیمی ورزش از دانشگاه تهران و از فرزندان ایل ممسنی شهرستان رستم (شوسنی)است.