تکذیب مصدر باب تفعیل از ماده «ک ـ ذ ـ ب» به معنای انکار کردن، دروغ پنداشتن چیزی و نسبت دروغ دادن به کسی است.

تکذیب یک خبر با یک درصد دروغ  را در بعضی از مواقع می توان مشاهده کرد ولی با ۵۰ درصد دروغ را اگر ببینید چه عکس العملی از مخاطبین آن خبر می توانید متصور شوید؟!!

اما آیا چنین تکذیبیه هایی هم در عرصه خبر وجود دارد ؟؟!! بهتر بگوییم آیا مخاطبین چنین خبری را باور می کنند؟؟!!

به احتمال زیاد جواب شما این است که مخاطب این نوع خبر را نمی پذیرد و با برداشت درصدی از دروغ در خبر اعتمادش را از دست می دهد و حتی در بیشتر مواقع دیگر اخبار آن رسانه را باور نمی کنند.

وقتی خبری در رسانه ای منتشر می شود مخاطبان آن خبر یک نکته ی مهم را مورد ارزیابی قرار می دهند؛

  1. همسو بودن رسانه انتشار دهنده خبر
  2. نا همسو بودن رسانه انتشار دهنده خبر

مخاطبان بر اساس همین نکته خبر را مورد ارزیابی قرار می دهند و دروغ یا راست بودن خبر را برای خود متصور می شوند . اما وقتی آن خبر در رسانه ی دیگری تکذیب می شود این نکته ی مهم در نگاه مخاطب شدت بیشتری می گیرد؛

  1. همسو بودن رسانه تکذیب  خبر
  2. نا همسو بودن رسانه تکذیب  خبر

یکباره همه ی مفاهیم خبر را بهم می ریزد بگونه ای که چهار احتمال برای آن متصور می شود و مخاطب با این چهار احتمال فقط می تواند بدنبال احتمال دروغ بگردد.

  1. همسو بودن رسانه انتشار دهنده خبر  و همسو بودن رسانه تکذیب  خبر / با احتمال یک درصد دروغ
  2. نا همسو بودن رسانه انتشار دهنده خبر و همسو بودن رسانه تکذیب  خبر / با احتمال ۵۰ درصد دروغ
  3. نا همسو بودن رسانه انتشار دهنده خبر  و نا همسو بودن رسانه تکذیب  خبر / با احتمال یک درصد دروغ
  4. همسو بودن رسانه انتشار دهنده خبر و نا همسو بودن رسانه تکذیب  خبر / با احتمال ۵۰ درصد دروغ

بر اساس احتمالات بوجود آمده در ذهن مخاطب خبر ، این مخاطب درصد دروغ نهفته در تکذیبیه را چگونه درک می کند؟!!

این احتمالات بر روی یک رسانه آنقدر تاثیر می گذارد که مخاطبان خاص خود را از دست می دهد و مدیران و مسئولان هم در ورطه ی چالشی بنام دروغ قرار می گیرد و دیگر به هیچ عنوان نمی تواند از آن بیرون بیاید زیرا دیگر مخاطبانش با درصدی دروغ به او و شعار ها و اخبارش نگاه می کنند و این باعث اتفاقی می شود که هر مدیر یا مسئولی از آن می ترسد.

راه حل بیرون رفت از چنین پرتگاه هایی در عرصه مدیریت و برخورد با مخاطبان چیست؟!

قانون نانوشته ای در رسانه ها وجود دارد که درصد دروغ در یک تکذیب خبر را به صفر نزدیک می کند و آن هم تکذیب خبر در رسانه ای است که اصل خبر را منتشر کرده است.

اما متاسفانه افرادی که مدیر و یا خود را در مقابل یک خبر می بینند این قانون را رعایت نمی کنند و از شیب تند پرتگاه شروع به پایین رفتن می کنند و در اکثر مواقع سقوط می کنند و هم خود را نابود می کنند و هم رسانه ی منتشر کننده تکذیبیه را نابود می کنند.

سعی کنید با برخورد درست حداقل به خودتان خیانت نکنید.